هورنو

اخبار
ساباط در معماری سنتی
معنای لغوی ساباط در لغت نامه ی دهخدا پوشش یا رهگذر بوده است. بالائی که زیر... »
پنجره ارسی
پنجره ارسی یکی از شاهکارهای معماری سنتی ایران می باشد. ارسی پنجره ی مشبکی... »
هورنو
هورنو   هورنو چيست؟ به نورگیری بالای سقف هورنو گفته می شود. چون در... »
نور طبیعی در معماری
دریچه ای ازعظمت عالم خلقت و نظام قانونمند آن به کمک نوربر روی بشرگشوده شده... »