هندسه ی فراکتال

اخبار
فراکتال
  بی نظمی یك نظم كشف نشده است. فراكتال چیست؟ فراكتال (برخال)  یك... »