معنای لغوی رواق

اخبار
فضای رواق در معماری
فضای رواق در معماری  معنای لغوی رواق در فرهنگ لغت عبارتند از:  ایوان .... »