فراکتال

اخبار
فراکتال
  بی نظمی یك نظم كشف نشده است. فراكتال چیست؟ فراكتال (برخال)  یك... »
معماری فراکتال در اروپا
چنانچه در مقاله های اخیر ذکر شد فراکتال از علوم نوینی است که بشر طی سالیان... »
هندسه فراکتال و معماری
هر چند گالیله گفته است: «کتاب طبیعت را به زبان ریاضی نوشته اند» و افزوده است... »