رواق

اخبار
ساباط در معماری سنتی
معنای لغوی ساباط در لغت نامه ی دهخدا پوشش یا رهگذر بوده است. بالائی که زیر... »
فضای رواق در معماری
فضای رواق در معماری  معنای لغوی رواق در فرهنگ لغت عبارتند از:  ایوان .... »