کاخ چهلستون اصفهان

     ۱۳۹۴-۰۳-۲۲

40soton1

کاخ چهلستون اصفهان :

از اقدامات مهم شهرسازی در عصــر شاه عباس اول احداث خیابان چـــــهارباغ عباسی و باغ های متعــــدد در دو طرف آن بوده است .این باغ ها در حاشیه میدان نقش جهانشامل باغی قدیمی با نام جــهان نما در دل مجموعه باغهای نقش جهــان استشاه عباس با احداث محــور چهار باغ باغ جهان نما را رونق بخشــــــید ودر میان آن کوشکی بنا کرد این کوشـــک هسته اولیه کاخ چهلـستون بود که تالار میانی آن کاخ وغرفـــــــه های چــها رگوش آن را شامل می شد.

40

همانطور که از تاریخ ساخت و توســـعه کاخ چهلستون حکایت میشود ، بنـــــــای اصلی که شامـــــــــــل تالار اصــــــــلی و اتاق های شما لی و جنوبی تــــــــــالار اصلی است ، متعلق به عصر شــــــــــاه عباس اول است لذا به طور کلی نقاشــی های این کاخ را می توان به سه دستــه و چهار دوره مهم تقسیم کرد :

– آثار سبک رضا عباســــــــــــــی و از شاگردان درجه دوم و بدون نظارت ایشان صورت گرفته مرتبط به بخش اولیه  کاخ و مربوط به شاه عباس اول است.

– آندسته از آثار که به سبک رضا عباسی  توسط  شاگردان درجه دوم ایشان و بدون نظارت ایشان ساخته شده و مرتبط با بخش های دوم کاخ است که مربوط به عصر شاه عباس دوم می باشد .

-آندسته از آثار که سبک و اســــــلوب نقاشی اروپا (قرون شانزدهم و هفدهـــــممیلادی ) در ایوان شمالی و تا قچه هــای تالار آئینه کاری شده و احتمالاً بعضی از آنها توسط نقاشان اروپا اجرا شده است .

-آن دسته از آثار که در آنها سبک و اسلوب اروپایی وایرانی ترکیب شـده و زمینه های سبک نقا شی زند وقاجار رابنا نهاده است ، به ویژه نقاشی های بزرگ در تالار اصلی کاخ .

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی