ماسوله

     ۱۳۹۴-۰۵-۰۶

mas2

ماسوله بین دو شهر رشت وزنجان واقع شده است که شهر رشت دارای اقلیم دارای اقلیم معتدل ومرطوب وشهر زنجان دارای اقلیم سرد می باشد. بنابراین اقلیم ماسوله تلفیقی از این دو اقلیم است. ماسوله زمستانهای بسیار سرد وتابستانهای معتدل دارد.در عین حال آفتاب تابستانی ان سوزنده است.

مسیرها در شهر ماسوله با بافت شهری پله کانی طوری طراحی شده اند که با شیب ملایم محیط هماهنگ باشند. دونوع مسیر دسترسی های شهری را ممکن می سازد .یکی مسیرهای طولی وموازی است که تعداد این نوع مسیرها بسیار کم است ودوم مسیرهای عرضی است که تعداد انها نسبتا  زیاد و سیرکولاسیون را بین فضاهای شهری در قست پایین وبالای شهر  فراهم می شود.

masole-0306-mm

از ویژگیهای بسیار مهم ماسوله استفاده از بام خانه ها به عنوان مسیر است. شهروندان در استفاده از بام خانه هایشان به عنوان یک مسیر عمومی توافق دارند. در واقع پشت بامها حیاط اجتماعی مردم است که در مراسم مختلف وجشنها به فضاهای تجمع شهری تبدیل می شوند. قدم زدن در پشت بامها یک زندگی جمعی است . افراد در پشت بام های با ارتفاع های مختلف دید ومنظرهای متنوعی از طبیعت را تجربه می کند.لازم به ذکر است که طول قطعات برای ایجاد دسترسی به ارتفاع بالاتر محدود است وخانه هایی که در این قطعات قرار می گیرند هر کدام به مسیرهای مختلفی دسترسی دارند. گاهی نیز از ساباط جهت ارتباط بین دو مسیر موازی استفاده می شود.

مصالح استفاده شده‌درقسمتهای مختلف بنا متفاوت وترکیبی از سنگ خشت وچوب است که همگی بوم آورد(محلی) است. ایستایی بنا بر روی یک قطعه سنگ یکپارچه است. معماران محلی هیچگاه سنگ یکپارچه را نمی شکنند چون درون آن منابع طبیعی اب وجود داردو به همین دلیل ساختمان ها با شیب طبیعی زمین در دو یا سه طبقه ساخته شده اند که هم سازگاری معماری را با توپوگرافی طبیعی محیط نشان می دهد وهم نوعی دید منظر بسیار عالی را برای افراد در همه طیقات وفضاها فراهم می کند.از نوعی خاک خاکستری رنگ که در محیط وجو دارد و فوش نامیده می شود نیز به عنوان عایق حرارتی ورطوبتی استفاده می شود.نکته جالب اینجاست که این خاک هر چه بیشتر پا بخورد عایق تر می شود به همین دلیل استفاده ساکنین از بامهای خانه ها به عنوان مسیر رفت وآمد عمومی به عایق تر شدن بام ساختمان کمک می کند.

100912031496

در نمای ساختمان از نوعی گل زرد استفاده شده که در محیط به وفور یافت می شود که استفاده از ان باعث شده تا ساختمانها با رنک محیط طبیعی اطرافش هماهنگ باشد واین طور به نظر می رسد که معماری جزیی از طبیعت است.

از انجا که  اقلیم ماسوله ترکیبی از دو اقلیم معتدل ومرطوب و اقلیم سرد می باشد معماری بومی ان نیز تلفیقی از معماری بومی دردو اقلیم معتدل ومرطوب مناطق شمال ایران ومعماری بومی اقلیم سرد  مناطق شمال غربی ایران است

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی