فضای رواق در معماری

     ۱۳۹۴-۰۳-۲۰

فضای رواق در معماری
rrr

 معنای لغوی رواق در فرهنگ لغت عبارتند از:

 ایوان . پیشگاه خانه .سایبان .

فضای رواق در معماری

فضای رواق :فضایی است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در یک طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نورآفتاب مصون می دارد و درمناطقی که شدت نور و حرارت خورشید زیاد باشد نور مناسب و ملایمی را به داخل عبور می دهد و دراین صورت روشنائی از طریق غیرمستقیم یا با واسطه خواهیم داشت.

فضای رواق در معماری در مجموع  یکی از کنترل کننده های نور در فضاهای معماری می باشد. این فضا جز عناصر سنتی معماری ایرانی می باشد که بیشترین استفاده را در مساجد و اماکن مذهبی داشته است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی