سیستم قالب های تونلی کلاسیک

     ۱۳۹۳-۱۱-۰۳

tooneli
یکی از روشهای صنعتی که هم اکنون توسط تعداد زیادی از انبوه سازان بزرگ کشور های مجاور نظیر ترکیه و حتی کشورایران مورد استفاده قرار می گیرد، اجرای اسکلت بتنی با استفاده از سیستم قالب های تونلی است. از این سیستم برای ساخت بناهای تمام بتن، با ساخت همزمان سقف و دیوارها اعم از اصلی و فرعی و همچنین تعبیه کلیه بازشوهای درب و پنجره و لوله های توکار، جعبه های کلید و پریز و برق و دیگر تاسیسات ساختمانی لازم، استفاده می شود.

در این روش سازه ای قالب تونلی از نوعی قالب فلزی به شکل تونل جهت قالب بندی یکپارچه دیوار و سقف بتنی هر طبقه استفاده میگردد. بطوری که اسکلت بتنی ساختمان فقط شامل دیوارهای بتنی برشی و سقف های دال بتنی بوده و فاقد هرگونه اعضای سازه ای معمول نظیر تیر و ستون است که پس از یک مرحله بتن ریزی (در یک روز) با گذشت ۲ روز، با قرار دادن شمع در طبقه مذکور، امکان قالب برداری و انتقال به طبقه بالاتر وجود داشته و اسکلت یک طبقه به طور کامل به دست می آید.

مزیتها:

این سیستم مقاومترین سیستم سازه ای در برابر زلزله می باشد. به دلیل
اینکه دیوارهای بتنی برشی و سقفهای بتنی و نیز بتن ریزی بدون وقفه این
دو عضو قائم و افقی یکپارچگی سازه را به وجود می آورد
اجرای دیوارها و سقف در یک مرحله با هم انجام و بر این اساس سازه به
صورت یکپارچه ساخته می شود.
موجب کاهش هزینه و کوتاه نمودن دوره ساخت نسبت به روشهای متداول می شود.
زمان کمتر در دوران ساخت از به هدر رفتن نیروی کار و درگیر بودن سرمایه در دوره زمانی طولانی جلوگیری می نماید و نهایتاَ باعث کاهش هزینه ها می .شود
مقاومت دیوارها و سقفهای بتنی در برابر آتش سوزی
موجب استفاده بهینه ازمساحت مفید زیربنا می گردد.

مقایسه هزینه ساختمان با قالب تونلی و اسکلت بتنی:

این سیستم نسبت به سیستم رایج ۱۵% هزینه کمتری دارد.
با توجه به پیچیده تر بودن این سیستم و نیاز به آموزش تخصصی نیروی انسانی، دستمزد اجرای این روش ۱۱% بیشتر است.
روش قالب تونلی ، اجرای همزمان دیوار و سقف میباشد که با توجه به حجم بتن ریزی و قالب های وسیع مورد استفاده در یک مرحله بتن ریزی ، نیاز به ماشین آلات بیشتری را می طلبد . در ارزیابی داخلی انجام شده ، برای ساختمان ۴ یا ۵ طبقه ، این هزینه حدود ۱۲% و برای ساختمان ۱۰ طبقه حدود ۹% بیشتر از هزینه ماشین آلات در اسکلت بتنی می باشد .
با توجه به این که بسیاری از دیواهای ساختمان در زمان اجرای اسکلت قالب تونلی تأمین میگردد هزینه آن به مراتب پایین تر از سیستم اسکلت بتنی است ( حدود ۶۸% کمتر از سیستم بتنی ۵ طبقه و حدود ۴۵% کمتر از سیستم بتنی ۱۰ طبقه میباشد )
در این سیستم بسیاری از دیوارهای ساختمان در زمان اجرای اسکلت و قالب بندی ساخته می شوند بنابراین هزینه تمام شده به مراتب پایین ترازسیستم اسکلت بتنی می باشد ( حدود ۶۸% کمتر از اسکلت بتنی در بناهای ده طبقه و ۷۵% کمتر در بناهای ده طبقه)
در نهایت جمع کل هزینه ها با توجه به حجم عملیات مختلف سیستم قالب بتنی حدود ۱۸% هزینه کمتری نسبت به اسکلت بتنی دارد . لازم به ذکر است خواب سرمایه ناشی ازسرعت اجرای سیستم قاب بتنی که حدودا ً سه برابر اجرای ساختمان با سیستم تونلی در نظر گرفته شود که خود عامل مهمی در کاهش هزینه تمام شده پروژه می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی