منبع: تدبیر و امید

با خرید دین بانک ملی در بازار کسب و کار ماندگار شوید

24 September 2020, 12:56 pm

صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی که نیازمند نقدینگی هستند می توانند با دریافت نقدینگی چک و اوراق تجاری شان که دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است، به میزان مورد نیاز خود تامین مالی کنند.

ادامه خبر
اخبار برگزیده